POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA DOSTAWCÓW

(artykuły 13-14, Rozporządzenie UE nr 2016/679)

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, do dekretu ustawodawczego nr. 196/2003 z późniejszymi zmianami „Kodeks o ochronie danych osobowych”, informujemy Cię jako „osobę, której dane dotyczą” o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, komunikując z pomocą formularzy papierowych lub przesłanych za pomocą narzędzi informatycznych, gdy żądamy dostarczenia towarów i usług, w celu zagwarantowania prawidłowego, zgodnego z prawem i przejrzystego przetwarzania z zachowaniem zasad ochrony Twoich praw i wolności osobistych.

 

ADMINISTRATOR: MORETTI FORNI SPA

ADRES: Ul. A. Meucci 4 – Mondolfo (PU)
NUMER VAT: 01298900414
TELEFON / FAX: 0721-96161 / 0721-9616299
E-MAIL / PEC: privacy@morettiforni.com / morettiforni@legalmail.it
STRONA INTERNETOWA: www.morettiforni.com

 

CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Głównie żądamy i przetwarzamy tylko dane osobowe sklasyfikowane jako „pospolite”. W niektórych przypadkach konieczne może być jednak również przetwarzanie danych zaklasyfikowanych jako „szczególnych”. W takich przypadkach pracownicy naszej firmy będą odpowiedzialni za przekazanie określonych informacji dotyczących wykorzystania i celu przetwarzania.

W związku z umową, między stronami mogą być zbierane i katalogowane w ramach naszej organizacji Twoje dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres itp.), ewentualnie również dane Twoich pracowników i współpracowników, a także dane firmy, w celu usprawnienia zarządzania istniejącą relacją.

Podanie niektórych danych osobowych (odpowiednio określonych na etapie składania wniosku) jest obowiązkowe w celu skorzystania z usług oferowanych przez naszą Spółkę. Bez nich nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej prośby; lub zapewnić odpowiednią usługę; lub dostarczyć ją w wymaganym terminie; może to skutkować częściowym lub całkowitym niewykonaniem powierzonej czynności. Z kolei inne dane są opcjonalne, w związku z czym ich niepodanie uniemożliwi świadczenie dodatkowych usług, które jednak nie są niezbędne do kontynuacji relacji.

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE (Cele i podstawy prawne)

Twoje dane osobowe są wymagane w celach proceduralnych związanych z zarządzaniem dostawami, w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych wynikających z przepisów cywilnych, podatkowych, księgowych, administracyjnych i zarządzania bezpieczeństwem. Ponadto mogą być również przetwarzane w celu planowania dostaw, historii zamówień, kontroli wewnętrznej, oceny jakości świadczonych usług, zarządzania reklamacjami oraz odpowiedzi na przesłane zapytania.

W przypadku konieczności realizacji dalszych celów przetwarzania Twoich danych, które nie zostały wskazane w niniejszej informacji, z wyprzedzeniem poinformujemy Cię o nowych sposobach przetwarzania.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą Spółkę za pomocą systemów analogowych i cyfrowych.

Tylko upoważniony przez Administratora personel będzie miał dostęp do Twoich danych w celu przeprowadzenia operacji przetwarzania lub konserwacji systemu. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby uniknąć problemów z nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Środki te zostały zgłoszone w ramach naszego systemu zarządzania prywatnością, co pozwala na prowadzenie stałego monitoringu i ochrony przetwarzanych danych, a także ciągłe dostosowywanie procedur do ewolucji rzeczywistości Spółki. Zaznaczamy również, że nie stosujemy w naszej organizacji zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołują skutki prawne dotyczące Ciebie i w istotny sposób wpływają na Twoją osobę.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane przetwarzane są w siedzibie prawnej i operacyjnej Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym mogą znajdować się strony przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane organom i instytucjom publicznym w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również mogą być udostępniane firmom zewnętrznym realizującym na zlecenie Administratora czynności outsourcingowe, w ramach jakości podmiotów przetwarzających dane. Te podmioty przetwarzające dane są przez nas akredytowane i upoważnione do przetwarzania danych wyłącznie w celach opisanych powyżej, w tym do prawidłowego zarządzania stosunkiem umownym nawiązanym między stronami. Wszyscy przetwarzający dane zostali zidentyfikowani indywidualnie w naszym systemie zarządzania i otrzymali odpowiednie instrukcje w celu zapewnienia praw osób, których dane dotyczą, w tym wymogu poszanowania prawa do poufności. O pełną i aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze zwrócić się do Administratora Danych, jak wskazano w niniejszej informacji. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie należących do Unii Europejskiej oraz z przepisami o ochronie danych osobowych niezgodnymi z Rozporządzeniem UE 2016/679. Zaznaczamy również, że Twoje dane nie będą przez nas ujawniane żadnym osobom trzecim, które nie są upoważnione ani w żadnym innym celu niż te określone w niniejszych informacjach.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres trwania stosunku umownego. Mogą one być również utrzymane po ustaniu stosunku, przez cały okres niezbędny do wygaśnięcia zobowiązań umownych oraz w celu wypełnienia związanych z nimi obowiązków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe wykorzystywane do prowadzenia działalności promocyjnej mogą być przetwarzane do czasu ewentualnego skorzystania z prawa sprzeciwu. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone, zwrócone lub przetworzone z zachowaniem zasady minimalizacji, ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz każdorazowego zabezpieczenia ich odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa.

 

TWOJE PRAWA

Gwarantujemy wszystkie prawa Osoby, której dane dotyczą, przewidziane w Rozporządzeniu UE 2016/679. W każdej chwili możesz bezpośrednio zażądać od Administratora wglądu, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia dotyczących Ciebie danych. Gwarantujemy prawo do przenoszenia danych, dlatego w każdej chwili możesz zażądać cyfrowej kopii swoich danych, a nawet automatycznego przeniesienia do innych firm. W przewidzianych przypadkach możesz sprzeciwić się lub wycofać wyrażoną zgodę. Twoje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie jest również chronione, jeśli nie zgadzasz się z naszymi metodami przetwarzania.

 

JAK WYKONYWAĆ SWOJE PRAWA

W celu realizacji przysługujących Państwu praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Spółkę prosimy o kontakt z Administratorem Danych w celu wspólnej weryfikacji przesłanek prawnych i jak najszybszego udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. możliwy szybki i wyczerpujący sposób. Możesz wysłać żądanie za pomocą pliku „ FORMULARZ WNIOSKU DO SKORZYSTANIA Z PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej firmy.

 

AKTUALIZACJE TEJ POLITYKI

Polityka to narzędzie przewidziane w Rozporządzeniu UE 2016/679 jako zastosowanie zasady przejrzystości i ma na celu pomóc Państwu (osobie, której dane dotyczą) w zarządzaniu przetworzonymi przez nas informacjami, które Państwa dotyczą. Ponieważ metody przetwarzania różnią się lub w przypadku zmiany ustawodawstwa krajowego lub europejskiego, mogą być przeglądane i integrowane. W przypadku ważnych zmian lub zmian w celach przetwarzania zostaniesz o tym powiadomiony z wyprzedzeniem za pośrednictwem narzędzi komunikacji korporacyjnej.