Polityka prywatności – Kontakty

(artykuły 13-14, Rozporządzenie UE nr 2016/679)

 

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, z dekretem ustawodawczym nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. z późniejszymi zmianami „Włoski kodeks ochrony danych osobowych”, informujemy, w jaki sposób nasza Spółka wykorzystuje Twoje dane osobowe, w celu zagwarantowania prawidłowego, zgodnego z prawem i przejrzystego postępowania wobec Ciebie z poszanowaniem zasad ochrony prawa i wolności osobistej.

 

ADMINISTRATOR: MORETTI FORNI SPA

ADRES: Ul. A. Meucci 4 – Mondolfo (PU)
NUMER VAT: 01298900414
TELEFON / FAX: 0721-96161 / 0721-9616299
E-MAIL / PEC: privacy@morettiforni.com / morettiforni@legalmail.it
STRONA INTERNETOWA: www.morettiforni.com

 

CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Zazwyczaj żądamy i przetwarzamy tylko „niezbędne” dane osobowe, a w niektórych przypadkach „dane szczegółowe”.

„Niezbędne” dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują m.in. imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, kod podatkowy, dane identyfikacyjne gospodarcze i podatkowe, miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, kserokopię dokumentu tożsamości, adres e-mail lub PEC (potwierdzony e-mail), numery telefonów.

Podanie niektórych danych osobowych (odpowiednio określonych na etapie składania wniosku) jest obowiązkowe w celu skorzystania z usług oferowanych przez naszą Spółkę. Bez nich nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej prośby; lub zapewnić odpowiednią usługę; lub dostarczyć ją w wymaganym terminie; może to skutkować częściowym lub całkowitym niewykonaniem powierzonej czynności. Z kolei inne dane są opcjonalne, w związku z czym ich niepodanie uniemożliwi świadczenie dodatkowych usług, które jednak nie są niezbędne do kontynuacji relacji.

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE (Cele i podstawy prawne)

Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania czynności związanych z wykonaniem umowy lub wykonania zleconych przez Ciebie czynności przed umownych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z norm cywilnych, podatkowych lub rachunkowych, a także w celu umożliwienia sprawnego administrowania lub zarządzania i wynikające z tego relacje finansowe i handlowe. Można je również opracować w celu oceny jakości świadczonych usług, zarządzania skargami i odpowiedzi na przesłane prośby o informacje.

W przypadku konieczności realizacji dalszych celów przetwarzania Twoich danych, które nie zostały wskazane w niniejszej informacji, z wyprzedzeniem poinformujemy Cię o nowych sposobach przetwarzania.

Możemy również przetwarzać Twoje dane kontaktowe w celu promocji działalności lub komunikacji związanej z bezpośrednią sprzedażą produktów i usług podobnych do już dostarczonych, ale w tym celu zostaniesz poproszony o wyraźną zgodę.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą Spółkę za pomocą systemów analogowych i cyfrowych.

Tylko upoważniony przez Administratora personel będzie miał dostęp do Twoich danych w celu przeprowadzenia operacji przetwarzania lub konserwacji systemu. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby uniknąć problemów z nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Środki te zostały zgłoszone w ramach naszego systemu zarządzania prywatnością, co pozwala na prowadzenie stałego monitoringu i ochrony przetwarzanych danych, a także ciągłe dostosowywanie procedur do ewolucji rzeczywistości Spółki. Zaznaczamy również, że nie stosujemy w naszej organizacji zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołują skutki prawne dotyczące Ciebie i w istotny sposób wpływają na Twoją osobę.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane przetwarzane są w siedzibie prawnej i operacyjnej Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym mogą znajdować się strony przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane organom i instytucjom publicznym w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również mogą być udostępniane firmom zewnętrznym realizującym na zlecenie Administratora czynności outsourcingowe, w ramach jakości podmiotów przetwarzających dane. Te podmioty przetwarzające dane są przez nas akredytowane i upoważnione do przetwarzania danych wyłącznie w celach opisanych powyżej, w tym do prawidłowego zarządzania stosunkiem umownym nawiązanym między stronami. Wszyscy przetwarzający dane zostali zidentyfikowani indywidualnie w naszym systemie zarządzania i otrzymali odpowiednie instrukcje w celu zapewnienia praw osób, których dane dotyczą, w tym wymogu poszanowania prawa do poufności. O pełną i aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze zwrócić się do Administratora Danych, jak wskazano w niniejszej informacji. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie należących do Unii Europejskiej oraz z przepisami o ochronie danych osobowych niezgodnymi z Rozporządzeniem UE 2016/679. Zaznaczamy również, że Twoje dane nie będą przez nas ujawniane żadnym osobom trzecim, które nie są upoważnione ani w żadnym innym celu niż te określone w niniejszych informacjach. 

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Tratteremo i tuoi dati per il tempo necessario all’attuazione di quanto sopra finalità e per il periodo risultante dalla normativa applicabile.

Decorso il termine prescritto, i dati saranno distrutti, restituiti o trattati nel rispetto del principio di minimizzazione della tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato e sempre con adeguate garanzie tecniche e organizzative.

 

TWOJE PRAWA

Możesz zwrócić się bezpośrednio do Administratora danych o wgląd, poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzanych przez nas danych, które Cię dotyczą. Gwarantujemy Ci prawo do przenoszenia danych, dlatego w każdej chwili możesz zażądać cyfrowej kopii danych lub automatycznego przekazania innym podmiotom. W przewidzianych przypadkach możesz również sprzeciwić się lub cofnąć wyrażoną zgodę. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 

JAK WYKONYWAĆ SWOJE PRAWA

W celu dochodzenia przysługujących Ci praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą Spółkę, skontaktuj się z Administratorem Danych lub wyślij żądanie za pomocą pliku “FORMULARZ WNIOSKU DO SKORZYSTANIA Z PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” dostępnego na stronie internetowej Spółki.

 

AKTUALIZACJE TEJ POLITYKI

Polityka to narzędzie przewidziane w Rozporządzeniu UE 2016/679 jako zastosowanie zasady przejrzystości i ma na celu pomóc Państwu (osobie, której dane dotyczą) w zarządzaniu przetworzonymi przez nas informacjami, które Państwa dotyczą. Ponieważ metody przetwarzania różnią się lub w przypadku zmiany ustawodawstwa krajowego lub europejskiego, mogą być przeglądane i integrowane. W przypadku ważnych zmian lub zmian w celach przetwarzania zostaniesz o tym powiadomiony z wyprzedzeniem za pośrednictwem narzędzi komunikacji korporacyjnej.